POLITYKA PRYWATNOŚCI

Warszawa, dnia 22.05.2018
Polityka prywatności i plików cookies

1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów.
3. Administratorem Danych osobowych Klientów jest firma DaVinci Izabela Anuszewska zwana dalej [DAVINCI], ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 8761910777, REGON: 015786470. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną e-mail: biuro[małpa]da-vinci.com.pl lub drogą tradycyjną, pisemną na adres korespondencyjny: DaVinci, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
4. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do DAVINCI.
5. DAVINCI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.da-vinci.com.pl W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
6. Dane osobowe wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.
7. DAVINCI przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących usługi DAVINCI oraz w celach marketingu bezpośredniego usług DAVINCI oraz usług partnerów handlowych DAVINCI, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
8. Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
9. DAVINCI wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
10.Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.
11. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez DAVINCI jest zgoda Klientów, konieczność realizacji umowy, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
a)umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
b)realizacji zamówień na usługi DAVINCI,
c)reakcji na informacje przesłane DAVINCI z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
d)realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
e)realizacji marketingu bezpośredniego usług DAVINCI i usług partnerów biznesowych DAVINCI, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
12. Poprzez podanie swoich danych osobowych przez formularza w celu: pobrania ebooka lub chęci skorzystania z usługi lub subskrypcji bezpłatnego newslettera i zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, bądź zamówienia przez DAVINCI.
13. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego i usług DAVINCI oraz jego usług partnerów biznesowych.
14. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/ usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez DAVINCI. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
15. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
16. DAVINCI będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez DAVINCI jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń przez DAVINCI.
17.W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
18.W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
19. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, usług korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.da-vinci.com.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
a) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.da-vinci.com.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
b) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.da-vinci.com.pl Po nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.da-vinci.com.pl
20.W przypadku uzyskania przez DAVINCI wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.da-vinci.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, DAVINCI może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
21.Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta także po rozwiązaniu umowy, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem lub w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do retencji danych.
22.Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
23.Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
24.Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
25.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych albo przetwarzający, z którymi Administrator Danych ściśle współpracuje.
26.Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
27.Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:
a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
b) prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c) prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,
d) prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f) prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osoby, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h) prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
28.W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora Danych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
29.W przypadku, gdy Administrator Danych zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora Danych, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
a)wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
b)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
30.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora Danych wskazany na wstępie niniejszej Polityki.
31.Administrator Danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:
a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
b) przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania
c) przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy.
32.Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.
33. Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.
Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.da-vinci.com.pl i jej poddomen.
34.Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.da-vinci.com.pl niepołączone z pobraniem ebooka lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
35.Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.da-vinci.com.pl kontakt wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu pobrania ebook, w celach kontaktowych, marketingowych, czy handlowych.
36.Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do DAVINCI dostępnych na www.da-vinci.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie. Pola te są obowiązkowe w celu zaprenumerowania elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do www.da-vinci.com.pl
37.Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Podanie imienia pozwala DAVINCI zwracać się do czytelników po imieniu.
38.Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony.
39.Zamawianie usług oferowanych przez DAVINCI za pośrednictwem www.da-vinci.com.pl możliwe poprzez formularz dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie.
40.Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia lub usługi.
41.Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług DAVINCI nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego usługi DAVINCI oraz partnerów biznesowych. DAVINCI zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowych.
42.Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.da-vinci.com.pl , czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów biznesowych i www.da-vinci.com.pl
43.Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.da-vinci.com.pl
44.Dane osobowe podane na serwisach należących do DAVINCI przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane na zasadach zgodnych z przetwarzaniem danych osobowych.
45. DAVINCI nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji, dlatego te dane nie podlegają Polityce Prywatności.

Wersja 1 z dnia 22.05.2018