Aktualności

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWER.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Planowana data naboru wniosków od 1.09.2015 do 10.09.2015 Zapraszamy do współpracy!

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach…

Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia…

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach PO WER 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy – Działanie 1.3…

Konkurs – Mobilność ponadnarodowa 4.2 POWER

Konkurs od 04.05.2015 do 30.06.2015 dotyczący  mobilności ponadnarodowej ukierunkowanej na aktywizację zawodową osób w wieku 18–35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training). O dofinansowanie mogą ubiegać się: instytucje rynku pracy…

Pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – ponad półtora miliarda złotych na innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach

Największe w historii środki na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców i skrócony do 60 dni czas wydania decyzji. Tak wygląda „szybka ścieżka” – pierwszy konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PO Inteligentny Rozwój. NCBR to pierwsza instytucja publiczna w Polsce, która wprowadziła rynkowy…

Pieniądze z funduszy europejskich na nowe technologie ICT / TIK tzw. technologie informacyjno-komunikacyjne

Pieniądze z funduszy europejskich na nowe technologie ICT/TIK tzw. technologie informacyjno – komunikacyjne. Zapraszamy do współpracy w ramach funduszy europejskich przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie na: -e-usługi B2B, B2C, B2G, -CRM oprogramowanie do zarządzania kontaktami z klientami, -aplikacje internetowe i mobilne, -e-konfiguratory, -gry edukacyjne, -portale…