Aktualności

Konkurs na międzynarodowe programy kształcenia – 3.1.1 POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 na Międzynarodowe Programy Kształcenia, konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016.   Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą starać się: szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne).   Na co można otrzymać dofinansowanie? Na realizację…

Konkurs na rozwój przedsiębiorczości dla województwa lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 Wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy…

Platformy startowe dla nowych pomysłów i nowych biznesów

Ruszają nabory do programu Platformy startowe dla nowych pomysłów. Tym samym, otwiera się szansa przed młodymi przedsiębiorcami, którzy chcą rozwijać swój biznes w Polsce Wschodniej. Trzy Platformy Startowe wybrane przez panel ekspertów pod przewodnictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęły rekrutację pomysłodawców. Dzięki wypracowaniu unikalnej formuły…

Nowe kierunki studiów – konkurs 3.1.1 PO WER EFS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w programie na Nowe Programy Kształcenia, konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016. Wniosek o dofinansowanie musi obejmować swoim zakresem merytorycznym działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, uzupełnione o co…

Pomorze stawia na przedsiębiorczość – konkurs na dotacje z dużą alokacją

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16. Konkurs planowany jest w okresie od 18.02.2016r. do 10.03.2016r. Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane…

Wielkopolska planuje duży konkurs na otwarcie działalności gospodarczej

02 listopada w Wielkopolsce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego rusza konkurs z poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość– tryb konkursowy) dla tych podmiotów, które zapewnią osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie na starcie i już po uruchomieniu własnej firmy, a także udzielą im dotacji…

Pierwszy konkurs na studia podyplomowe POWER 2014-2020

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15). http://www.power.gov.pl/nabory/54-kompetencje-zawodowe-i-kwalifikacje-kadr-medycznych/