Aktualności

Edukacja na Mazowszu kompleksowy konkurs RPO WM

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.010.01.01-IP.01-14-031/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.1.Edukacja ogólna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   Kto może składać wnioski:   O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty…

Jak pozyskiwać skutecznie fundusze europejskie

             Polecam trzy publikacje zawierające usystematyzowane informacje na temat wybranych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z których można pozyskiwać pieniądze. Broszury będą dla Państwa przewodnikiem, źródłem wiedzy i inspiracji. Niestety brakuje jeszcze opracowania o Regionalnych Programów…

Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego MŚP i ich pracowników – mega konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa konkurs.   Na co można otrzymać dofinansowanie?   Dostarczenie usług rozwojowych doradczych,…

RPO Świętokrzyskie – konkurs na rozwój przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego…

Edukacja w szkołach konkurs z dużą alokacją dla RPO Województwa Małopolskiego

  Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.1            Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne,   Na co można otrzymać dofinansowanie:   rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek…

Programowanie to język przyszłości

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Programu Polska Cyfrowa.   Na co można otrzymać dofinansowanie?  Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.   Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/23509/Regulamin_konkursu.pdf   Termin konkursu: od 29.08.2016…

Pilotażowy konkurs na tworzenie akceleratorów dla start-upów

Scale UP to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland.   Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa.   Pierwszym etapem pilotażu jest wybór podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji działań…

132 mln zł dla uczelni na szkolenie kadry dydaktycznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs realizowany w ramach Działania 3.4 „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej” dla polskich uczelniach. NCBR planuje przeznaczyć 132 mln zł. Konkurs będzie trwał od  01.08.2016 do 30.09.2016 roku….

Bezzwrotne dotacje na startupów z RPO Woj. Śląskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Promocja samozatrudnienia Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie…

Współpraca ponadnarodowa 4.3 POWER

Centrum Projektów Europejskich (CPE) ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.   Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:…