Aktualności

Pomorze stawia na przedsiębiorczość – konkurs na dotacje z dużą alokacją

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16. Konkurs planowany jest w okresie od 18.02.2016r. do 10.03.2016r. Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane…

Wielkopolska planuje duży konkurs na otwarcie działalności gospodarczej

02 listopada w Wielkopolsce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego rusza konkurs z poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość– tryb konkursowy) dla tych podmiotów, które zapewnią osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie na starcie i już po uruchomieniu własnej firmy, a także udzielą im dotacji…

Pierwszy konkurs na studia podyplomowe POWER 2014-2020

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15). http://www.power.gov.pl/nabory/54-kompetencje-zawodowe-i-kwalifikacje-kadr-medycznych/

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWER.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Planowana data naboru wniosków od 1.09.2015 do 10.09.2015 Zapraszamy do współpracy!