Blog

Rozwój przyszłych kadr dla sektora usług biznesowych – konkurs UE POWER 3.1

Na co można otrzymać dofinansowanie? Celem konkursu jest rozwój przyszłych kadr dla sektora usług dla biznesu np.: 💥centrum outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing BPO), 💥centrum usług wspólnych (Shared Service Centers SSC), 💥centrum IT (Information Technology  IT), 💥centrum badawczo-rozwojowe (Research and Development), 💥centrum badawczo-rozwojowe (Research and Development  R&D). Dzięki działaniom w projekcie studenci rozwiną kompetencje np.: 💥językowe, 💥analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów, 💥umiejętność pracy w grupie, współpraca w międzynarodowym środowisku, komunikacyjne, w tym interpersonalne, 💥komunikacja werbalna i pisemna, 💥zawodowe, 💥przedsiębiorczości, 💥informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji, 💥certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje itp. Ponadto możliwe są dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców, uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy  z pracodawcami, zwiększających zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia np. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące sektora usług dla biznesu tj.:-wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 20% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu, -programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców.


Kto może składać wnioski? Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców  Data naboru wniosków: do 28.11.2019

Kto ogłasza nabór: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19.


Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzę Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Napisz email: KONTAKT Umów się na konsultację biznesową osobistą lub on-line  by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski! DaVinci ➡️➡️➡️nieograniczone możliwości projektów biznesowych