Blog

Równy dostęp do zatrudnienia, rozwoju kariery konkurs UE POWER 2.1

Równość kobiet i mężczyzn dostępie do zatrudnienia

Data naboru wniosków: od 30.11.2018 do 17.12.2018

Na co można otrzymać dofinansowanie? Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców.

 O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • instytucje publiczne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

 

Organizatorem konkursu jest  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, konkurs PO WER 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Jeśli chcesz skutecznie pozyskać środki w ramach funduszy europejskich skontaktuj się ze mną tel.: +48 504 200 418 lub napisz email KONTAKT

DaVinciNieograniczone możliwości projektów.