Blog

Podkarpacka Przedsiębiorczość – konkurs 7.3 UE RPO WP

Na co można otrzymać dofinansowanie? Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

➡️wsparcie bezzwrotne udzielane jako stawka jednostkowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

➡️wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres max do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

➡️usługi szkoleniowe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.


Kto może składać projekty: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). UWAGA: konkurs dla operatorów pomocy publicznej


Instytucja ogłaszająca konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nr naboru projektów konkursowych RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

Termin składania wniosków o dofinansowanie: od 30 września do 7 października 2019


Masz pytania zapraszam do współpracy. Przeprowadzę Ciebie przez cały proces aplikowania. Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach? Dzwoń +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT  Umów się na konsultację biznesową osobistą lub on- line  by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji mam dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski! DaVinci ➡️➡️➡️ nieograniczone możliwości projektów biznesowych.