Blog

Konkurs Podlaskie Biznesy Edukacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnościami.

  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
  • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

 

Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

 

  • zajęcia specjalistyczne np.: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju np.: zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.
  • wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
  • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

UWAGA: Nie jest wymagany wkład własny. Data naboru: od 26.11.2018 do 15.01.2019

Nie wiesz jak zacząć  korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach ?

Dzwoń +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT