Blog

Kompetencje zawodowe kształcenie zawodowe MEGA HIT konkurs UE RPO Małopolska

 Grupa docelowa:

–publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,
–szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
–uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
–kadra tych szkół i placówek,
–opiekunowie i rodzice młodzieży z wspieranych szkół i placówek,
–uczniowie klas gimnazjalnych (w tym po przekształceniu funkcjonujących w innych niż gimnazja typach szkół w związku z reformą systemu oświaty) i szkół podstawowych kl. 7-8 utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty (w zakresie działań z obszaru doradztwa oraz orientacji zawodowej),
–uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami,
–uczniowie lub słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (dotyczy typu A i B).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następującego typu projektu:
A.tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych,
B.rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami,
C.rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.
Uwaga: Typ C nie może być realizowany samodzielnie i może być realizowany wyłącznie z typem A lub B.
Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:
a) Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:
-realizacja kompleksowego wsparcia szkół zawodowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów,
-poprawa jakości prowadzonego kształcenia zawodowego, w tym zwłaszcza realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy,
-interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej,
-wsparcie uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych w formule Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych tworzonych i prowadzonych zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu pozakonkursowego;
b)Poprawa jakości prowadzonego w szkole lub placówce kształcenia zawodowego:
-programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – tj. m.in. tworzenie klas patronackich oraz organizację staży i praktyk dla uczniów,
-nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym),
– działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego,
-doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami,
– rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek,
– dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Data naboru wniosków: od 30.11.2018 do 15.05.2019

Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego. Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

MEGA alokacja ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 113 299 998,84 PLN

Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach ? Dzwoń +48 504 200 418 lub napisz email: 📧KONTAKT Umów się na bezpłatną ROZMOWĘ by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji ma dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski!