Blog

Innowacyjne szkoły przyszłości – RPO Małopolska 10.1.3

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • dodatkowe zajęcia, projekty edukacyjne i programy ukierunkowane na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
  • zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrównawcze i konsultacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi,
  • wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, wyposażenie szkół w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt,
  • stypendia ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych
    doskonalenie kompetencji nauczycieli

Termin naboru projektów: do 26.06.2019
Chcesz skutecznie pozyskać środki w ramach funduszy europejskich DZWOŃ: +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT

Kto może składać wnioski? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). Organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) obowiązkowo pełnią rolę lidera lub partnera w projekcie.        DaVinci – nieograniczone możliwości projektów biznesowych i edukacyjnych