Blog

Innowacje społeczne ważna rzecz – konkurs UE POWER 4.3


Na co można otrzymać dofinansowanie:

Wdrożenie nowych rozwiązań – dzięki współpracy z partnerem zagranicznym  w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach.  Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.


O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty:

• administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
• jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
• ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
• instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
• instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
• szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
• uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
• przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
• organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
• podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
• partnerzy społeczni np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
• jednostki naukowe, w tym badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN;


Planowany termin składania: do 28.02.2019


Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa


Nie wiesz jak zacząć korzystać z programu? Potrzebujesz informacji o aktualnych naborach ?  Dzwoń +48 504 200 418 lub napisz email: KONTAKT Umów się na bezpłatną ROZMOWĘ by dowiedzieć się jakie możliwości pozyskania dotacji ma dla CIEBIE. Działam na terenie całej Polski!